Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach tradycyjnych oraz szkoleń on-line organizowanych przez Magdalena Kowalska Smooth BarberShop
 2. Organizatorem szkoleń jest Magdalena Kowalska Smooth BarberShop ul. Sadowa 3/3 31-408 Kraków, nip 9452138782
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – Magdalena Kowalska Smooth BarberShop (Barber)
 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem barbershop@o2.pl) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 5. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 6. Szkolenie tradycyjne otwarte – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w siedzibie firmy.
 7. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z urządzenia z internetem i przeglądarką), poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników szkolenia.
 8. Zgłoszenie – podanie swoich danych: Imię, nazwisko, numer telefonu, dane do faktury (jeśli potrzebna) skan książeczki sanepidowskiej lub orzeczenie lekarza medycyny pracy wobec podobnego zawodu przez mail. § 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym otwartym oraz szkoleniu on-line

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wysłanie zgłoszenia mailem barbershop@o2.pl i dokonanie opłaty za szkolenie.
 2. Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, informację o płatności, o przysługującym rabacie oraz szczegółowy program szkolenia).
 3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Barber zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 4. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie następujące narzędzia i materiały: paczka dopasowanych, jednorazowych rękawiczek nitrylowych lub vitrylowych, własne nożyce i grzebień, w odpowiednich do ręki rozmiarach.
 5. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma od barbera drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
§ 4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie smoothbarbershop.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia tradycyjnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 3. Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz Certyfikat  uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 5. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto PL 71 1160 2202 0000 0003 8646 7508 po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 7. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
 8. Udostępnienie przez Organizatora linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora.
§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
\§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 4. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.
§ 7. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska można dokonać na adres e-mal.
 3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.
§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych smoothbbs@o2.pl.
§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.