Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług i polityka prywatności

 

1. Informacje

 

1.1. Smooth BarberShop otwarty jest dla umówionych klientów od wtorku do piątku w godzinach 10:00 – 19:00, a w soboty i niedziele 10:00-17:00. Godziny mogą się skrócić lub wydłużyć, a dni różnić, w zależności od dni wolnych, dostępne terminy są podane na bieżąco na stronie rezerwacji.

1.2. Właścicielem firmy jest Magdalena Kowalska Smooth BarberShop, adres ul. Sadowa 3/3 31-408 Kraków, NIP 945 213 87 82, nr wpisu do BDO 000074787, telefon +48 793 578 345, e-mail: smoothbbs@o2.pl , strona internetowa https://www.smoothbarbershop.pl,

1.3. Ze względu na wiele czynników epidemiologicznych, ubezpieczenie, kosmetyczny charakter golenia, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i uniknięcia rozpraszania uwagi klienta i barbera od serwisu, wstęp do lokalu ma tylko aktualny, umówiony klient, osoba asystująca osobie niepełnosprawnej, pies przewodnik, lub rodzic w przypadku osoby niepełnoletniej.

 

2. Rezerwacje

 

2.1. Rezerwacji należy dokonywać tylko w pierwszej osobie: osobiście, telefonicznie lub przez stronę smoothbbs.booksy.com w terminach dostępnych na stronie rezerwacji. Rezerwację można zmienić lub odwołać przed rozpoczęciem jej trwania. Pozostałe informacje o rezerwacjach elektronicznych dostępne są na ww. stronie. Należy podać swoje prawdziwe dane, za podanie fałszywych grozi odpowiedzialność karna.

2.2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie swoich prawdziwych i pełnych danych, tj. imienia, nazwiska, osobistego nr telefonu i adresu e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji.

2.3. W przypadku dokonywania rezerwacji przez pełnomocnika, który oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz osoby będącej odbiorcą zamówionych przez niego usług, którego jest pełnomocnikiem w rozumieniu obowiązujących przepisów należy, użyć danych osoby, która będzie korzystała z usług, czyli imię, nazwisko, numer telefonu i adres mail osoby, jak również przekazać jej treść niniejszego regulaminu do akceptacji.

2.4. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na wizytę (tj. opóźnienie powyżej 15 min), może nastąpić konieczność skrócenia wizyty lub odmowa jej wykonania i pobranie kaucji za blokadę czasu.

2.5. W razie problemów z komunikacją z klientem umożliwiającą wykonanie usługi może zostać zablokowana dalsza możliwość rezerwacji i korzystania z usług.

 

3. Cena

 

3.1. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową w myśl kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie.

3.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.

3.3. Zakres pracy i zużytych kosmetyków jest zmienny w zależności od potrzeb klienta.

 

4. Zgoda i prywatność

 

4.1. Swiadczenie usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania usług oferowanych przez barbera oraz, że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki firmy. Ewentualne konsekwencje zatajenia problemów zdrowotnych klient ponosi na własną odpowiedzialność.

4.2. Bezpieczeństwo i poufność danych jest priorytetem poprzez dokładanie wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

4.3. Dane Klienta przechowywane są przez okres 10 lat w celach niezbędnego kontaktu związanego ze realizacją usługi oraz bezpieczeństwa, zgodnie z procedurą dekontaminacji obowiązującą na terenie firmy.

 

5. Zasady

 

Klient, jak i barber mają obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, zaleceń oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoriatu Sanitarnego oraz postępować stosownie do procedury wykonywanej usługi w pracowni. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń barbera może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.

 

6. Przedmioty osobiste

 

Za przedmioty pozostawione na terenie zakładu, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

7. Płatność

 

Za usługi świadczone przez barbera i produkty dopełniające serwis można płacić za pomocą przedpłaty w systemie rezerwacji smoothbbs.booksy.com, serwisu tpay.com, gotówką lub w formie przelewu na nr konta PL 71 1160 2202 0000 0003 8646 7508. Przedpłaty są zwracane z potrąceniem 40 PLN za każdą zarezerwowaną godzinę w przypadku braku odwołania usługi przed umówioną godziną i nie pojawienia się lub rezygnacji z usługi bez konsultacji, powodu i kontaktu, a w razie zmiany zakresu usług i kwoty zamówienia są regulowane na bieżąco. Dopłaty oraz dokupienia produktów można dokonać za pomocą systemu booksy.com lub gotówką. Zamówienia i płatność za produkty bez korzystania z usług odbywa się wyłącznie przez internet.

 

8. Przeciwwskazania

 

8.1. Klient chcący skorzystać z golenia i masażu musi być tego w pełni świadomy oraz nie podlegać przeciwwskazaniom kolidującym ze zdrowiem przy wykonywaniu usługi, takim, jak: gorączka, kaszel, katar, choroba zakaźna, stany zapalne i ropne, zmiany dermatologiczne, świeże urazy, wczesny okres po zabiegu chirurgicznym górnych partii ciała, krwotok lub tendencja do ich występowania, tętniak, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zaburzenia krążenia naczyniowego w obrębie szyi i kończyn górnych, obrzęki, bóle głowy, migrena, świeże blizny, świeżo przebyte zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, naruszone powłoki skórne, wczesny okres po ekstrakcji zębów i wszczepieniu implantów zębowych, wysokie ciśnienie tętnicze, cera mocno naczynkowa, oparzenie słoneczne, alergie na kosmetyki, przeciwwskazania lekarskie.

9.2. Ponadto klient przez dokonanie rezerwacji oświadcza, że 10 dni przed terminem wykonania usługi nie był oraz nie miał styczności z osobą chorą zakaźnie lub przebywającą na kwarantannie lub nadzorze elidemiologicznym.

 

9. Odmowa

 

Barber może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi w przypadku braku wolnych terminów lub skorygować czas i cenę błędnie wybranej usługi. Może także odmówić wykonania usługi, która miałaby negatywny wpływ na zdrowie lub jest niezgodna ze standardami higieny, walorami estetycznymi strzyżenia lub ma wpływ na obniżenie jakości usługi. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia usługi, klient, jak i barber ma prawo odmówić jego przeprowadzenia, zmienić lub odwołać termin rezerwacji, a także odmówić możliwości świadczenia kolejnej usługi.

 

10. Osoby małoletnie

 

10.01. Małoletni do 12 r.ż. może skorzystać z usługi strzyżenia tylko w obecności rodzica lub opiekuna, jednak z pominięciem zabiegu golenia. Rezerwacji należy dokonywać w swoim - rodzica lub opiekuna ustawowego - imieniu w opisie podając imię dziecka. Sugerowana wizyta to rezerwacja wspólna dla korzystających z usług zarówno rodzica lub opiekuna i dziecka.

10.02. Małoletni, między 12, a 13 r.ż. może samodzielnie korzystać z usługi, jednak nadal rezerwacja musi być dokonana przez rodzica lub opiekuna ustawowego, w opisie podając imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. Ze względu na brak ważności umowy z dzieckiem do 13 r.ż. płatności może dokonać tylko rodzic, np. online lub gotówką.

10.03. Małoletni między 13, a 16 r.ż. może samodzielnie korzystać z usług i je opłacać, jednak ze względu na RODO nadal rezerwacja musi być dokonana przez rodzica lub opiekuna ustawowego w opisie podawszy imię i nazwisko i data urodzenia dziecka.

10.05. Jeśli opiekunem towarzyszącym dziecku podczas usługi nie jest rodzic, czy opiekun ustawowy, należy skontaktować się telefonicznie w celu ustalenia formy akceptacji regulaminu oraz przekazania danych osobowych.

10.06. Za działania i szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

10.07. Zabronione są zabawy na podłodze oraz dotykanie jakiegokolwiek elementu wyposażenia.

 

11. Zakazy

 

11.1. Na terenie pracowni zakazane jest: używanie ognia, palenie papierosów i e-papierosów, używanie telefonu komórkowego, posiadanie i zażywanie środków odurzających, wnoszenie napojów alkoholowych, broni, handel, akwizycja, marketing, przyprowadzanie osób trzecich, jedzenie lub żucie gumy podczas usługi, korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie lokalu bez zgody barbera, korzystanie z funkcji urządzeń, takich, jak utrwalanie i rejestr obrazu i dźwięku oraz przebywanie w celu innym, niż korzystanie z usług lub w czasie innym, niż czas trwania usługi, powyżej 15 minut.

11.2. Za szkody wyrządzone przez zwierzę przyprowadzone za zgodą barbera przez Klienta odpowiada Klient.

 

12. Reklamacje

 

12.1. Należy kontrolować przebieg i ostateczny efekt usług jeszcze przed opuszczeniem zakładu. Ze względu na formę usługi mało wiarygodna jest próba udowadniania racji po czasie i na odległość, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, co mogłoby narazić na szkody wizerunkowe zarówno zakład, jak i naruszałoby reguły współżycia społecznego, a nie zmieniłoby stanu włosów. Rekomendowane jest dążenie do ugody polubownie.

12.2. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług lub zakupionych kosmetyków, niezwłocznie po zauważeniu wady.

12.3. Reklamację klient składa osobiście w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: smoothbbs@o2.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, dokumentację zdjęciową, a także datę wykonania usługi/zakupu produktu.

12.4. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej firma zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta osobista Klienta i umożliwienie personelowi weryfikacji nienależycie wykonanej usługi lub zakupionego kosmetyku.

12.5. Firma rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, lub osobiście w terminie ustalonym wspólnie, pocztą elektroniczną.

 

13. Zwrot

 

13.1. Nie jest przyjmowany zwrot, ani wymiana kosmetyku i akcesorium, które zostało otwarte i użyte lub nie można stwierdzić, czy zostało otwarte lub użyte.

13.2. Zwrot przedpłaty następuje w wyniku niewykonania usługi lub odwołania wizyty.

13.3. Zwrot pieniędzy za zakupiony, a niewykorzystany bon jest możliwy 14 dni od daty jego zakupu. Po tym czasie możliwe jest jedynie skorzystanie z usług z uwzględnieniem inflacji. Smooth BarberShop nie jest instytucją bankową i nie służy do deponowania pieniędzy. 

13.4. W pozostałych kwestiach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego.


Magdalena Kowalska Smooth BarberShop zastrzega sobie prawo do aktualizacji Regulaminu.